Faculty&Staff

Leadership

Honorary   President Li Bohu Dean    lv Jinhu           CPC Chair   Wang shaoping


 


Honorary President

Li Bohu(Academician)              


Dean

Lv Jinhu(Professor)              


CPC chair

Wang shaoping(Professor)


Graduate dirctor

Jia zichao(Associate Professor)


Associate Dean

Li Yang(Professor)              


Associate Dean

Zheng Zheng(Professor)              


Associate Dean

Wang Lei(Professor)              


Associate Dean  

Shang Yaoxing(Professor)              


CPC office director

Zhao Yuxia